1. Etnografia Krakowa i Ziemi Krakowskiej

2. Hugo Kołłątaj

3. Wiedza o książce

4. Ziemia Regionu Krakowskiego

5. Poznawanie uczniów. Prace z lat 1968-1971

6. Mikołaj Kopernik

7. Literatura piękna o Krakowie i regionie

8. Dzieci upośledzone umysłowo

9. Kraków w dziejach i kulturze

10. Brzechwa – dzieciom

11. Opieka nad dzieckiem w Polsce (do roku 1918 i później)

12.Szkolnictwo okręgu krakowskiego w 1000-leciu

13. Nauczyciel i uczeń (materiały sprzed 1939)

14. UNESCO

15. Zasady układania testów i kwestionariuszy

16. Uniwersytet Jagielloński w dziejach Polski

17. KEN

18. Metodologia badań pedagogicznych i badania

19. Testy

20. Niepowodzenia szkolne

21. Szkolnictwo specjalne

22. Nauczanie programowane

23. Dojrzałość szkolna

24. Wychowanie zdrowotne

25. Dewiacje społeczne wśród uczniów (udział szkoły w zwalczaniu)

26. Nauczanie problemowe

27. K.I.Gałczyński

28. Witkacy

29. Informacja naukowo-techniczno-ekonomiczna

30. Wiedza o teatrze

31. Literatura pomocnicza do lekcji bibliotecznych

32. Nagroda i kara w wychowaniu

33. Dysleksja i dysgrafia

34. Reedukacja i resocjalizacja nieletnich

35. Oświata polska w 60-leciu.

36. Janusz Korczak (100-tna rocznica urodzin)

37. Andragogika

38. Zainteresowania dzieci i młodzieży.

39. Uczeń zdolny.

40. Indywidualizacja w procesie nauczania.

41. Literatura łagrowa i emigracyjna.

42. Patologia społeczna. Uzależnienia.

43. Wychowanie seksualne.

44. Ochrona środowiska (adnotowana bibliografia w wyborze).

45. Jerzy Harasymowicz- Broniuszyc.

46. Pisarze krakowscy w 40-leciu.

47. Domy Dziecka.

48. Kultura języka polskiego. Poprawność językowa.

49. Jan III Sobieski i jego czasy. Odsiecz wiedeńska.

50. Powstanie listopadowe.

51. Czesław Miłosz.

52. Jan Długosz.

53. Jan Kochanowski.

54. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

55. Wykaz zestawień bibliograficznych opracowanych przez PBW Kraków za lata 1990-1996 + Aneks 55 a.

56. Książki dotyczące Francji w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej

w Myślenicach ( literatura do konkursu o Francji).

57. Internet. Selektywna bibliografia zawartości czasopism.

58. Wykaz zestawień bibliograficznych opracowanych przez PBW w Krakowie w roku 1997.

59. Agresja i przemoc dzieci i młodzieży – wybór.

60. Wpływ mass-mediów na rozwój i wyobraźnię dzieci i młodzieży.

61.Nauczanie integracyjne (Zestawienie w wyborze za lata 1978-1998).

62. Integracja społeczna niepełnosprawnych osób – wybór literatury.

63. Alkoholizm i nikotynizm młodzieży – wybór.

64. Relacja jednostka- społeczeństwo, więzi społeczne, wolność jednostkowa (bibliografia wyd. zwarte).

65. Dziecko niesłyszące i niedosłyszące w szkole i środowisku – Wybór literatury za lata 1966- 1998.

66. Jedynacy – wybór literatury.

67. Zestawienia bibliograficzne sporządzone przez PBW w Krakowie w 1998 r.(m.in.: bezdomność, bezrobocie, rodzina zastępcza, ekologia, edukacja prozdrowotna, ocena szkolna).

68. Relacje nauczyciel – uczeń. Specyfika procesu wychowawczego klasach

I-III – wybór literatury.

69. Absolutyzm – system sprawowania władzy i jego doktrynalne uzasadnienie.

70. Przemiany i rozwój systemu edukacji w Polsce.

71. Kształcenie wyobraźni matematycznej u dzieci w młodszym wieku szkolnym i dzieci sześcioletnich.

72. Mierzenie jakości pracy w szkole i placówce oświatowej (PBW Kraków).

73. Starość –aspekt społeczny, psychologiczny i medyczny – wybór.

74. Mniejszości narodowe – propozycja lektur.

75. Autyzm – diagnoza i terapia. Zestawienie w wyborze.

76. Działalność dydaktyczna i wychowawcza w sanatorium i szpitalu.

77.Czynniki wpływające na niedostosowanie społeczne uczniów szkoły podstawowej. Wybór literatury po roku 1984.

78. Praca domowa ucznia klas I-III.

79. Biblioterapia – wybór.

80. Mity –archetypy –symbole -metafory ( w aspekcie psychologii, psychoterapii i antropologii).

81. Odniesienia w esejach dotyczących literatury i sztuki.

82. Poznawanie siebie- życie wśród innych – najtrudniejsze problemy.

83. Jestem- więc myślę – wykaz literatury różnych dziedzin.

84. Autonomia i wspólnota sztuk – wybór.

85. Kobieta w poezji.

86. Empatia i wypalenie zawodowe.

87. Zabawka – zestawienie bibliograficzne w wyborze.

88. Przemoc w szkole – wybór literatury.

89. Więzi uczuciowe między dziadkami, a wnukami.

90. Malowanie światła , powietrza i mgły w literaturze, sztuce i muzyce na przełomie XIX i XX wieku.

91. Bibliografia do nauczania początkowego – wybór.

92. Dzieci z ADHD –zestawienie bibliograficzne w wyborze.

93.Samobójstwa dzieci i młodzieży – wybór literatury dla nauczycieli wychowawców.

94. Dyscyplina szkolna.

95. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – wybór literatury dla nauczycieli wychowawców.

96. Słownictwo uczniów.

97. Sport jako inspiracja dla dzieł literackich i filmowych.

98. Rola zabawy w rozwoju dzieci.

99. Twórczość Wisławy Szymborskiej.

100. Badanie wiedzy i umiejętności z fizyki w zakresie działu energia i jej przemiany – wybór literatury.

101. Internet jako źródło informacji – zestawienie bibliograficzne

w wyborze.

102. Biblioterapia.

103. Arteterapia – wybór literatury.

104. Biblia w literaturze pięknej.

105. Kultura zachowania.

106. Media a wychowanie - wpływ na dzieci i młodzież. Wybór literatury z lat 1998-2008.

107. Zagrożone dzieciństwo i młodość: przyczyny, objawy, pomoc. (Bibliografia za lata 2000-2009 – wybór).

108. Jak poprawić czytelnictwo dzieci i młodzieży? – wybór literatury.

109. Rola zabawy w rozwoju dziecka – wybór literatury.

110.Co mi wolno? – Prawo autorskie w bibliotekach i szkołach.

111. Kresy – Wołyń – najnowsze publikacje.

112. Katyń – zestawienie bibliograficzne w wyborze.

113. Dzieci z Zespołem Aspergera – wybór literatury.

114. Dziecko z dysfunkcjami – diagnoza i terapia. Bibliografia

w wborze.

115. Agresja – zestawienie bibliograficzne w wyborze.

116. Książki dla rodziców i nauczycieli dzieci najmłodszych – bibliografia adnotowana najnowszych opracowań.

117. Zaburzenia odżywiania – wybór literatury.

118. Czesław Miłosz – twórczość, życie i opracowania – wybór.

119. Mobbing w szkole.

120. Starodruki w PBW w Krakowie.

121.Uczeń zdolny – zestawienie bibliograficzne w wyborze.

122. Dorośli i dzieci w świecie umiejętności społecznych.

123. Harcerstwo - historia i współczesność.

124. Wychowanie patriotyczne - przeszłość i teraźniejszość.

125. Dziecko w świecie mediów - zagrożenia.

126. Wielokulturowość w polskiej edukacji.

127. Powstanie styczniowe w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach.

128. Chiny - kultura i historia.

129. Powstanie styczniowe - wybór literatury.

130. Poradnictwo zawodowe w szkołach - najnowsze publikacje.

131. Nauczyciel - kształcenie, rozwój, autorytet.

132. Edukacja ekologiczna małych dzieci - wybór literatury.

133. Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty - zagrożenia dla młodzieży.

134.Uzależnienia- najnowsza literatura w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej.

135. Polanka - materiały dotyczące miejscowości dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach.

136. Twórczość poetów Ziemi Myślenickiej - bibliografia w wyborze.

137. Zagrożenia i bezpieczeństwo w świecie współczesnym (konteksty społeczne i polityczne).

138. Wczesna diagnoza i wczesna interwencja - wybór najnowszej literatury.

139. Arteterapia - rodzaje, metody, techniki - bibliografia w wyborze.

140.Gender- płeć kulturowa, płeć psychiczna - wybór publikacji.

141. Jan Paweł II - bibliografia w wyborze (druki zwarte).

142. Jan Paweł II - materiały dla nauczycieli (artykuły z czasopism i fragmenty książek).

143.  Bezpieczeństwo w sieci - analiza zjawiska i zagrożeń. Wybór literatury.

144. System Marii Montessori - wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej w Myślenicach.

145. Uczymy się przez całe życie.

146. Baśń i bajka w wychowaniu i edukacji dzieci.

147. Wartość wzorców osobowych w wychowaniu.

148. Dziecko autystyczne - literatura od 2005 r.

149. System Marii Montessori - wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej.

150. Dziecko w świecie literatury.

151. Poradnictwo kariery - doradztwo zawodowe.

152. Humor w edukacji.

153. Twórczość dzieci i młodzieży.

154. Sześciolatki w szkole - najnowsze publikacje.

155. Praca, pracoholizm, wypalenie zawodowe.

156. Współpraca rodziców ze szkołą - najnowsze publikacje.

157. Pozwólmy dzieciom myśleć - bibliografia dotycząca rozwijania i doskonalenia pamięci oraz umiejętności twórczego myślenia.